Ga naar hoofdinhoud

Uwe Majesteit,

Uw Koninkrijk staat in brand. We bevinden ons allen in deze crisis, die ongeëvenaard is, zowel wat betreft de omvang als de ernst ervan. Vanwege deze noodsituatie richten wij ons rechtstreeks tot U. Wij vragen U om hulp. Met elke dag die voorbijgaat, slinken onze mogelijkheden om deze crisis het hoofd te bieden.

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt duidelijk dat “Ieder het recht (heeft) een menswaardig leven te leiden.” Deze rechten behelzen, naast de fundamentele rechten op arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, fatsoenlijke huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing, het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.

De wetenschappelijke gegevens zijn ondubbelzinnig. De rapporten van het IPCC voeren ons allemaal tot dezelfde conclusie: enkel als we onze productie- en consumptiepatronen onmiddellijk en ingrijpend veranderen, hebben we nog een kans om de leefomstandigheden van alle Belgen min of meer menswaardig te houden. Het gaat niet langer alleen maar om de bescherming van toekomstige generaties. De gevolgen van de huidige politieke impasse op vlak van milieu en klimaat zijn in andere delen van de wereld al sterk voelbaar.

Wij zijn ontsteld over het feit dat opeenvolgende regeringen hun fundamentele plicht om onze leefomgeving te beschermen niet zijn nagekomen. Onze politici en politieke partijen schieten tekort bij het aanpakken van de belangrijkste uitdaging waar de mensheid ooit voor stond. Tot op heden hebben onze politieke leiders niets van enig belang gedaan om deze crisis te bestrijden, en er zijn geen tekenen dat zij van plan zijn om dit in de nabije toekomst te doen.

Wij zijn bezorgde burgers van alle leeftijden en achtergronden, die deel uitmaken van Extinction Rebellion, een beweging die vandaag in meer dan vijftig landen bestaat. Wij beschouwen onze daden van niet-gewelddadige burgerlijke ongehoorzaamheid als onze burgerplicht. We doorbreken de normale loop van ons leven en wijden onze energie en middelen om te eisen:

  1. dat de regering de Klimaat- en Ecologische Noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem erkent;
  2. dat de regering een alomvattend, wettelijk bindend Nationaal Klimaatplan uitvoert dat de invoer en extractie van fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt en dat prioriteit geeft aan het herstel van de biodiversiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving;
  3. een Burgerforum dat onze regio’s en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groei samenleving..

We zien het falen van onze regering met lede ogen aan en wenden ons daarom tot Uwe Majesteit. Wij zijn ons wel degelijk bewust van de grondwettelijke beperkingen die Uwe Majesteit zijn opgelegd bij het uitoefenen van politieke macht. In deze buitengewoon ernstige omstandigheden zien we ons genoodzaakt om onze toevlucht te nemen tot buitengewone maatregelen als we ons leven, het leven van onze (en van uw) kinderen, alsook het ecosysteem waarvan we allemaal afhankelijk zijn, willen beschermen.

Met respect vragen wij Uwe Majesteit om uit zijn grondwettelijke reserve te treden en officieel de klimaat -en ecologische noodsituatie in België af te kondigen. Het gaat hier, zoveel is duidelijk, om een symbolische verklaring. Desondanks kan een dergelijk krachtig gebaar, komende van Uwe Majesteit, een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een echt nationaal noodplan, dat alle beschikbare middelen mobiliseert om het hoofd te bieden aan de klimaat- en milieuramp die zich voor onze ogen voltrekt.

Op 12 oktober komen we de voortuin van uw Paleis in Brussel bezetten om er volksvergaderingen te houden die voor iedereen toegankelijk zijn. Wij nodigen alle betrokken burgers uit om zich bij ons aan te sluiten. Samen kunnen we op een ernstigen manier nadenken over wat er in België moet gebeuren om de radicale en essentiële koerswijziging te realiseren. Zo kunnen we bovendien de bereidheid en het vermogen van de burgers aantonen om de ernst van de situatie onder ogen te zien.

Wij zullen de tuin van uw paleis vreedzaam bezetten, zonder gewelddadige bedoelingen. Wel zullen we vastberaden en resoluut zijn. We zijn ons ervan bewust dat we op het punt staan om de wet te overtreden, maar zijn bereid de gevolgen ervan te aanvaarden. Want in een tijd waarin marsen, petities en zelfs wetenschappelijke rapporten worden genegeerd, is burgerlijke ongehoorzaamheid de enige optie die ons nog rest als we willen handelen en gehoord willen worden.

Wij wensen Uwe Majesteit bij deze uit te nodigen om ons op 12 oktober in de voortuin van het paleis te vervoegen, om er zich tot de verzamelde burgers te richten en -we hopen het oprecht- de klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen in België.

Onze acties en onze eisen zullen velen onredelijk toeschijnen. Wij geloven echter dat dit historisch tijdvak, waarin we blind blijven voor de realiteit van onze leefomgeving, om buitengewone maatregelen vraagt.

Hoogachtend,

Extinction Rebellion België

Gepubliceerd door

XR Belgium